hlavní strana » Aktuální novinky

Autor: Slavoj Podolí | Datum: 11.03.2021 | Zdroj fotky:

INFORMACE Z KLUBU

VÝBOR INFORMUJE

  Vážení přátelé, členové našeho klubu, úvodem mně dovolte vyslovit domněnku a přání, že jste všichni zdrávi a že tuto dobu ve zdraví překonáme. Už je to téměř rok, co naši společnost totálně ochromila pandemie COVID – 19. Nikdo z nás, ani ti nejstarší, kteří např. prošli peripetií války, se dosud ve svém životě s takovouto situací nesetkali. Nicméně i v této pro všechny velmi těžké době je třeba řešit otázky běžného života a přijímat opatření, aby život spolku zcela neustal. Takto k tomu přistupujeme i v našem klubu. Jak jistě víte, provoz našeho spolku je po celou dobu zabezpečen a v rámci omezených možností i funguje. To samozřejmě s sebou přináší stále vyšší a vyšší tlak na finanční potřeby spočívající v nutnosti hradit veškeré provozní náklady. Jedná se především o platby za energie a náklady na údržbu celého areálu, plat správce apod. I přes tuto velmi svízelnou hospodářskou situaci však náš spolek pokračuje dle přijatého plánu ve zvelebování celého areálu, Jistě Vám neuniklo, že byl zrekonstruován plot v okolí hracích ploch, zvýšeny sítě nad plotem a připravují se další opatření proti neoprávněnému vstupu cizích osob do areálu. Řeší se i problematika, ve spolupráci s Českou televizí, snížení nebezpečí ve spadu větví z nemocných topolů v okolí hracích ploch. Předpokládám, že Vám rovněž dále neuniklo, že byl zcela rekonstruován vstup do budovy. V loňském roce jsme se i zcela vyrovnali s úhradou odložené platby DPH za rekonstrukci umělé hrací plochy. Úkolem na letošní rok, který věřím, že se podaří naplnit, je rekonstrukce současného, již zastaralého umělého osvětlení, což si vyžádá vysoké náklady. Je tedy zřejmé, že se vedení spolku daří zajišťovat finanční prostředky na nejnutnější potřeby provozu formou vlastní aktivity, dotací, darů apod. Jednou z důležitých položek příjmu klubu jsou i členské příspěvky. Úhrada členských příspěvků spolku je základní povinností všech členů klubu, a to v podstatě bez ohledu na intenzitu jeho činnosti. Z výše uvedeného je však patrné, že činnost klubu, byť ne zcela plně, plynule pokračuje. Dovoluji si tedy na Vás apelovat jménem svým i jménem celého výboru spolku na splnění této povinnosti, a to především formou zajištění výběru členských příspěvků u Vašich kolektivů. Výbor prodloužil lhůtu na odevzdání vybraných příspěvků do 30.4.2021 s tím, že snížil výši pololetního příspěvku pro I. pololetí 2021 na 3.000,- Kč. Současná situace nám bohužel nedovoluje, abychom se sešli na členské schůzi a tam si podiskutovali o situaci v klubu i v celém českém fotbale. Věřte však výboru spolku, že na valné hromadě PFS budeme prosazovat všechny kroky, které povedou k očištění českého fotbalu jako celku a budeme pro ně i hlasovat. Věřím, že společnými silami budeme pokračovat v překonávání současné sociální situace a ve zdraví se dočkáme zahájení řádného tréninkového procesu a zápasové aktivity.

Za výbor JUDr. Vlastibor Vejvoda předseda